Ogłoszenia

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017

Nazwa zamawiającego

Tsunami Recycling  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Oferty należy składać:
a. elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów – poczta e-mail – biuro@tsunami.waw.pl, za potwierdzeniem odbioru
b. w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie (zakładzie) zamawiającego pod adresem: „Tsunami Recycling” sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 2, 02-143 Warszawa

do dnia 29.09.2017 r. do godz. 16.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane.
Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać przedłożona w języku polskim.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach PLN.

 

 1. a) Oferty składane osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego należy złożyć:
  – w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie,
  – opisanej „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 1/2017”,
  – opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Oferenta,
  b) Ofert składane pocztą elektroniczną:
  – w tytule emaila należy podać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 1/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tsunami.waw.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Zamoyski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784001841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dwóch stanowisk w ramach projektu „Technologia termicznej konwersji odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe metodą depolimeryzacji sterowanej”, realizowanego w ramach konkursu „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stanowisk badawczych:

 1. Budowa stanowiska badawczego wykraplania bezprzeponowego: układ wykraplania bezprzeponowego będzie składał się z trzech stopni cieczowych oraz jednego stopnia gazowego. Wyposażony będzie w elementy wykonane z kwasoodpornej stali (wymienniki ciepła, podgrzewacze, kotły grzewcze, zestawy wtryskiwaczy, kompensatory, rurociągi o różnych średnicach, pompy, aparaty naporowe z syfonami i odstojnikami dla wykroplonych frakcji cieczowych) oraz system automatyki i niezbędną aparaturę pomiarową. Stanowisko badawcze procesu wykraplania będzie na bieżąco poddawane modernizacji na podstawie uzyskiwanych wyników badań w celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności procesu. Projektowana instalacja powinna być wykonana z wysokojakościowej stali niskowęglowej ze względu na możliwość wystąpienia niskiego pH (wysokiej kwasowości) w układzie wykraplania

 

 1. Budowa stanowiska badawczego separowania koksu, składającego się z pomp, rurociągów, ślimaków podających, armatury, separatora części żelaznych, filtrów szczelinowych, worków filtrujących, separatorów cyklonowych, zwęglacza, aparatury kontrolno-pomiarowej, zasobników na koks.

Stanowiska badawcze powinny być wykonane według ścisłych zaleceń ogłoszeniodawcy, zgodnie z jego wytycznymi, na podstawie przedłożonego projektu.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Dowolne na terenie kraju.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór podwykonawcy części prac merytorycznych projektu polegających na wykonaniu dwóch stanowisk w ramach realizowanego przez Tsunami Recycling sp. Z o.o. projektu „Technologia termicznej konwersji odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe metodą depolimeryzacji sterowanej”, prowadzonego w związku z konkursem „PBSE”, finansowanym ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie stanowisk badawczych:

 1. Budowa stanowiska badawczego wykraplania bezprzeponowego: układ wykraplania bezprzeponowego będzie składał się z trzech stopni cieczowych oraz jednego stopnia gazowego. Wyposażony będzie w elementy wykonane z kwasoodpornej stali (wymienniki ciepła, podgrzewacze, kotły grzewcze, zestawy wtryskiwaczy, kompensatory, rurociągi o różnych średnicach, pompy, aparaty naporowe z syfonami i odstojnikami dla wykroplonych frakcji cieczowych) oraz system automatyki i niezbędną aparaturę pomiarową. Stanowisko badawcze procesu wykraplania będzie na bieżąco poddawane modernizacji na podstawie uzyskiwanych wyników badań w celu osiągnięcia jak najwyższej wydajności procesu. Projektowana instalacja powinna być wykonana z wysokojakościowej stali niskowęglowej ze względu na możliwość wystąpienia niskiego pH (wysokiej kwasowości) w układzie wykraplania

 

 1. Budowa stanowiska badawczego separowania koksu, składającego się z pomp, rurociągów, ślimaków podających, armatury, separatora części żelaznych, filtrów szczelinowych, worków filtrujących, separatorów cyklonowych, zwęglacza, aparatury kontrolno-pomiarowej, zasobników na koks.

Stanowiska badawcze powinny być wykonane według ścisłych zaleceń ogłoszeniodawcy, zgodnie z jego wytycznymi, na podstawie przedłożonego projektu.

 

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do miejsca realizacji projektu od dnia zawarcia umowy do 30 lipca 2019 roku(z możliwością wcześniejszej realizacji zamówienia). Realizacja usługi musi być potwierdzana podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w szczególności muszą posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży budowlanej,  wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nauk chemicznych oraz przyrodniczych, w tym problemy z korozją.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności muszą posiadać doświadczenie badawcze w zakresie branży termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizy, a w sposób szczególny:
• współudział w pracach B+R przedsiębiorstw, posiadanie doświadczenia w zakresie prac badawczo-rozwojowych w zakresie termicznego przekształcania odpadów.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty).

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

 • min. 3 pracowników /współpracowników/ o wykształceniu technicznym, w dyscyplinach: inżynieria środowiska, chemia.

Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty) oraz dołączenia CV min. 3 pracowników /współpracowników/ spełniających powyższe warunki.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.

Sposób płatności za usługę: na podstawie faktur wystawionych na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, Zamawiający zakłada rozliczenia okresowe z wykonywanych prac.
Forma płatności: przelew, termin płatności 21 dni

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.

1). Zmiany Umowy mogą dotyczyć:
a. elementów składowych i sposobu wykonania stanowisk badawczych,
b. terminów wskazanych w Umowie,
c. miejsca realizacji Umowy,
d. zasad dotyczących odbioru prac,
e. warunków płatności i zasad rozliczeń,
f. wartości Umowy.

2). Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:
a. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,

 1. okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu,
  c. konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 3).

3). Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy:

 1. wystąpienie uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie,
  b. dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, w następujący sposób:
  – może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,
  – może przyczynić się do podniesienia jakości wykonywania przedmiotu umowy,
  – może zaoferować dodatkowe usługi, przy niezmienionej wartości wynagrodzenia,
  c. zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
  d. w przypadku uchwalenia (lub zmiany) powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian Umowy,
  e. podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
 2. w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
  g. obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta,
 3. w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym,
 4. w przypadku zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę Umowy, których wystąpienia nie można przewidzieć na etapie zawierania Umowy:
  – wystąpienia siły wyższej,

– strajków (z wyłączeniem strajków w przedsiębiorstwie Zamawiającego i Wykonawcy),
– stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.

4). Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w Umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treść oferty. W takim przypadku mają odpowiednie zastosowanie postanowienie niniejszego ustępu.

5). Ilekroć w treści Umowy jest mowa o zmianach Umowy, należy przez to rozumieć także jej uzupełnienia.

6). Zmiany osób uprawnionych do reprezentacji Stron, a także zmiana siedziby lub nazwy Stron, nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu niniejszego paragrafu i nie wymagają aneksu, przy czym wymagane jest skuteczne doręczenie drugiej Stronie pisemnej informacji o dokonaniu zmiany wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego
  4. Inne dokumenty potwierdzające zgodność warunków udziału w postępowaniu z wymaganiami Zamawiającego

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

80p. = 80% Kryterium ceny
20p.= 20% Kryterium terminu/czasu wykonania stanowisk badawczych
Kryteria wyboru:

1) Cena
Parametr – PLN
Waga Punktowa maksymalna – 80

C = Cm x 80 / Co
C – ilość punktów w kryterium
Co – cena oferowana
Cm – cena najniższa wśród złożonych ofert

2) Termin/czas przekazania raportu/opracowania z wykonanego badania
Parametr – dni kalendarzowe
Waga Punktowa maksymalna – 20

0 pkt jeśli czas przekazania gotowych stanowisk badawczych wynosi 540 dni,
10 pkt jeśli czas przekazania gotowych stanowisk badawczych wynosi od 270 do 540 dni,
20 pkt jeśli czas przekazania gotowych stanowisk badawczych wynosi do 270 dni.

Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów otrzymanych w ww. kryteriach
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe, lub których upadłość ogłoszono.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.

Tytuł projektu

Technologia termicznej konwersji odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe metodą depolimeryzacji sterowanej