O firmie

Firma Tsunami Recycling sp. Z o.o. Powstała w grudniu 2013 roku I od tego czasu działa w branży gospodarki odpadami. Oferta firmy obejmuje następujące usługi:

 1. Gospodarka odpadami – spółka zbiera, transportuje i konfekcjonuje odpady (stare opony, kauczuk odpadowy, złom żelazny i nieżelazny, papier odpadowy, w tym zanieczyszczone papiery i tektury, lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freon, farby i lakiery, tworzywa sztuczne, zużyte urządzenia I elektryczne i elektroniczne, oleje hydrauliczne, okładziny hamulcowe I wiele innych – w sumie spółka posiada pozwolenia na zagospodarowanie aż 393 rodzajów odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów). Firma przygotowuje zgromadzone odpady do ostatecznego przetworzenia. Sprasowane i zbelowane przez siebie odpady, po zgromadzeniu ilości pełnotirowych, bądź pełnokontenerowych (w zależności od zapotrzebowania oraz rodzaju I odległości ostatecznego odbiorcy) odsyła do recyklera, który przetwarza odpady zgodnie z wymogami BAT oraz zasadą zrównoważonego rozwoju. Przygotowane przez wnioskodawcę odpady są gotowe do natychmiastowego przetworzenia. Tsunami Recycling oferuje również profesjonalne usługi w zakresie transportu odpadów – wnioskodawca posiada specjalne pojazdy dostawcze oraz pozwolenia na transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w sumie 393 rodzaje odpadów o kodach zgodnych z katalogiem odpadów.
 2. Ponadto Tsunami Recycling udostępnia usługi związane z niszczeniem dokumentów i nośników danych:
 • całkowite zniszczenie dokumentów papierowych z zachowaniem poziomu poufności (na żądanie proces niszczenia w obecności zleceniodawcy I/lub nagranie wideo procesu niszczenia/dokumentacja fotorgaficzna)
 • rozdrabnianie płyt CD, DVD, Blue Ray oraz kaset VHS
 • niszczenie dysków twardych, kaset z tonerem, pamięci flash i innych cyfrowych nośników danych,
 • niszczenie towarów końcowych, wybrakowanych, przterminowanych oraz skonfiskowanych przez organy celne.
 1. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym usługi dla przedsiębiorstw w zakresie spełniania wymogów formalnych I prawnych dotyczących ochrony środowiska. Spółka oferuje outsourcing środowiskowy składający się z kompleksowych usług formalnych i prawnych oraz spełnienia wszelkich obowiązków środowiskowych w imieniu swoich klientów, w tym również wsparcie merytoryczne w następujących zakresach:
 2. a) rejestry emisji zanieczyszczeń do środowiska
 • prowadzenie kompleksowego rejestru wytworzonych odpadów, zgodnie z katalogiem odpadów, w tym wystawia również stosowne dokumenty potwierdzające przejęcie odpadów – KPO,
 • prowadzenie ewidencji emisji gazów I pyłów do powietrza,
 • przygotowywanie wykazów emisji zanieczyszczeń w ściekach,
 • prowadzenie ewidencji opakowań I odpadów opakowaniowych, b) przygotowywanie sprawozdań I dokumentacji środowiskowej:
 • sprawozdania dotyczące ilości wytworzonych odpadów oraz raporty dotyczące sposobów gospodarowania nimi,
 • sprawozdania dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz wprowadzanie do niego zanieczyszczeń,
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym przygotowywanie wniosków o pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do środowiska, ujęcia wód powierzchniowych I gruntowych, budowę sieci wodociągowych I kanalizacyjnych, wytwarzanie/gospodarowanie odpadami
 • przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP), raportów o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), wniosków w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Mimo swojej krótkotrwałej działalności (nieco ponad cztery lata), spółka posiada już ugruntowaną pozycję na polskim rynku w branży gospodarowania odpadami. Posiada niezbędne zaplecze infrastruktury budowlanej, technicznej oraz wykwalifikowany personel, które zapewniają świadczenie usług na najwyższym poziomie i pozwalają na spełnianie wysokich wymagań klientów, zarówno dostawców, jak i odbiorców odpadów. Firma posiada do swojej dyspozycji teren o powierzchni 12 ha wraz z budynkami magazynowymi, biurowymi I mieszkalnymi.

Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nowoczesnemu podejściu do ochrony środowiska, poprzez poszukiwania innowacyjnych technologii I rozwiązań w dziedzinie recyklingu odpadów. W swojej działalności kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, która to wciąż jest praktycznie niestosowana w polskiej gospodarce.